• Tartu Hoiu -laenuühistu ja Eesti Ühistegevuse Liidu sõnumikandja
Ühistegevuse Uudised

Elva elanikud esitasid vallale taotluse teede väljaehitamiseks
01 oktoober 2020

Elva elanikud ja ettevõtted esitasid vallavalitsusele taotluse teede väljaehitamiseks

24. septembril 2020 esitasid Elva linna Kulbilohu-Vestika piirkonna elanikud ja kinnistuomanikest ettevõtted vallavalitsusele taotluse, et Elva vald täidaks oma kohustuse ja rajaks piirkonda planeeritud teed ja liidaks piirkonna Elva linna ühiskanalisatsioonivõrku.

Planeerimisseadus § 131 lõige 1 sätestab, et juhul, kui detailplaneeringust huvitatud isik ja detailplaneeringu koostamise korraldaja ei ole kokku leppinud detailplaneeringu kohaste tehnovõrkude ja avalikuks kasutamiseks ette nähtud teede väljaehitamises, on nende väljaehitamise kohustus detailplaneeringu koostamise korraldajal. Teisisõnu lasub see kohustus kohalikul omavalitsusel, antud juhul Elva vallal.

Elva Kulbilohu-Vestika piirkonna elanikele ja kinnistuomanikele teadaolevalt on detailplaneeringu ala määratud perspektiivse reoveekogumisalana ning detailplaneeringust huvitatud isik ei ole Elva vallavalitsuselt võtnud üle kohustust ehitada välja detailplaneeringu alasse jäävad avalikult kasutatavad tehnovõrgud ja teed. Järelikult on valla kohustus tagada ühiskanalisatsiooni olemasolu kuni detailplaneeringu alani ning ehitada välja detailplaneeringus määratud reoveelahendus ning teed.

Elanikud eeldavad, et seadusest tuleneva omavalitsusliku ülesande täitmine toimub viivitusteta ja mõistliku aja jooksul. Alternatiivselt on taotluse esitanud Elva kodanikud välja pakkunud, et on nõus võtma eeltoodud rajatiste väljaehitamise korraldamise enda kanda, kuid seda tingimusel, et vallavalitsus hüvitab neile sellega seoses tekkivad kulud.

Kuidas Elva vallavalitsus taotlusele reageerib, näitab lähem tulevik.

Ühistegevuse Uudiste toimetus