Äriühingule
Uuendatud 15 august 2023

Ärikliendile pakutavad teenused on suunatud väikese ja keskmise suurusega ettevõtjatele ning füüsilisest isikust ettevõtjatele.

Lisaks laenudele ja hoiustele pakub Tartu Hoiu-laenuühistu äriklientidele faktooringutgarantiikirju ja arveldamist Eesti vekslitega


Hoiuseks ehk deposiidiks ehk tagatisrahaks (ladina keeles depositum 'hoiustamistoiming ja -mõju') nimetatakse raha, mis on antud finantsasutusse hoiule kogumise või hoiustamise eesmärgil. See on füüsilise või juriidilise isiku finantsasutusse hoiustatud rahasumma intressitulu saamiseks. Hoiuseintress tekib finantstehingute käigus. Loe lähemalt...

Laen ehk krediit on võlgnevuse liik. Laenu andmiseks vormistatakse leping, mille kohaselt laenuandja annab või kohustub andma raha või muu vara laenusaajale või lepingust tulenevalt muule õigustatud isikule, laenusaaja aga kohustub laenuandjale raha või muu vara tagastama kindlaksmääratud tingimustel. Loe lähemalt...

Liising on leping, millega liisinguandja ehk rendileandja ostab liisinguvõtja ehk rentniku soovitud vara ning rendib selle liisinguvõtjale kokkulepitud ajaks ehk liisinguperioodiks. Liisinguperioodil jääb vara omanikuks liisinguandja. Liisinguvõtja saab omandiõiguse siis, kui kompenseerib liisinguandjale täielikult vara soetusmaksumuse või ostab selle vastavalt jääkväärtusele välja. 

Faktooring on tehing, milles antakse ostjate tasumata müügiarved edasi finantsettevõttele, kes maksab müüjale teenustasu eest arve täissummas välja. Faktooring aitab ettevõtetel oma tegevust rahastada ehk tavapäraselt on faktooring müüja käibekapitali finantseerimise vorm. Loe lähemalt...

Garantii on finantsasutuse kohustus maksta garantiikirjas kokkulepitud summa äripartnerile (garantiisaajale, müüjale) juhul, kui finantsasutuse klient (garantiitellija, ostja) ei täida lepingulisi kohustusi äripartneri ees. Garantii on kasulik, kuna pakub äripartnerile kindlustunnet ja ka kiiret rahalist hüvitist, kui lepingupartner ehk finantsasutuse klient jätab oma lepingulise kohustuse täitmata. Loe lähemalt...

Võlakiri ehk obligatsioon on leping, mille alusel võlakirja väljalasknud (emiteerinud) isik (ehk võlgnik) nõustub maksma intresse ja võla põhisummasid kindlal tähtajal ning tingimustel võlakirja omandanud isikule (võlausaldajale).

Makseteenus on teenuseosutaja osutatavad pangasisesed maksed, teenuseosutajate vahelised maksed ja teenuseosutaja osutatavad kaardimaksed. Sularaharingluse teenus on teenuseosutaja osutatav teenus, mida kasutades saavad kliendid maksekontole sularaha sisse maksta ja maksekontolt sularaha välja võtta.  Loe lähemalt...

 

+372 740 7134