Garantiid
Uuendatud 11 oktoober 2023

Garantii tähendab Tartu Hoiu-laenuühistu võetavat kohustust maksta garantii saajale garantiis näidatud summa ulatuses hüvitist, kui garantiisaaja esitab korrektse nõude. 


Tartu Hoiu-laenuühistu annab Ühistu liikmetele välja järgnevaid garantiisid:

Pakkumisgarantii (ingl. bid, tender guarantee)

Pakkumisgarantii tagab pakkumise väljakuulutajale hüvitise juhuks, kui pakkuja oma pakkumist muudab, pakkumise tühistab või keeldub pärast pakkumise vastuvõtmist lepingu sõlmimisest ja/või nõutavate lisatagatiste andmisest. Pakkumisgarantii täpne summa fikseeritakse pakkumistingimustes.

Teostusgarantii (ingl. performance guarantee)

Teostusgarantii tagab ühele lepingupoolele hüvitise, kui teine lepingupool ei täida lepingulisi kohustusi. Üldjuhul on teostusgarantii summaks 10-20% tehinguväärtusest, kuid summa on ka lepingupoolte vahel vabalt kokkulepitav. 

Garantiiaja garantii (ingl. warranty bond)

Garantiiaja garantii tagab ühele garantiisaajale hüvitise, kui teise lepingupoole lepingust tulenevate kohustuste täitmise järel ilmneb garantiiaja jooksul tehtud töödes või tarnitud kaubas defekte. Garantiiaja garantiid kasutatakse siis, kui garantiitaotleja keeldub defektide kõrvaldamisest. Garantiisumma oleneb lepingupoolte kokkuleppest.


 

Krediidikontroll

Garantii taotlejale teeb Tartu Hoiu-laenuühistu krediidikontrolli, kuna garantii väljamaksmisel garantii saajale tekib Tartu Hoiu-laenuühistul nõue garantii tellija vastu. 

 

Tagatised

Garantii väljastamiseks tuleb Tartu Hoiu-laenuühistu kasuks seada üks, erandjuhul mitu, järgnevat tagatist: 

  • Hüpoteek
  • Deposiit (nt. Tähtajaline hoius, Escrow hoius või Kullahoius) garantii summa väärtuses
  • Kommertspant
  • Eraisiku käendus
  • Registerpant sõidukile

 

Garantiiga kaasnevad tasud

Sõltuvalt tagatistest jääb garantii intress vahemikku 0% - 1,25% kuus garantii summalt. Garantii intresse tasutakse üks kord kuus.

Garantii väljastamise lepingutasu on 1% garantii summast, kuid mitte vähem kui 50 eurot ühe garantiikirja kohta.

Garantii taotlemiseks täitke palun avaldus ja saatke see e-posti aadressil info@tartuhly.ee

 

Lisainformatsioon:

Interneti teel sõlmitavad lepingud:
Esmakordselt kasutades interneti teel THLÜ teenuseid palume tulla isikusamasuse tuvastamiseks THLÜ esindusse. Vaata kontaktide alt.

Digitaalne isikutuvastus:
Elektrooniliselt tehtud avalduse palume digitaalselt allkirjastada ja juurde saata isikut tõendava dokumendi koopia. Digitaalselt tuvastatud isikud saavad teostastada kandeid kuni 15 000 eurot kuus. Üle selle mahu teostavad kliendid peavad tulema isikut tuvastama.
Dokumendid palume saata aadressile info@tartuhly.ee

**Kõik interneti teel edastatud dokumendid peavad olema digitaalselt allkirjastatud.

Küsimuste korral pöörduge palun Tartu Hoiu-laenuühistu klienditeeninduse poole telefonil +372 740 7134 või
kirjutage e-kiri aadressile info@tartuhly.ee

 

 

+372 740 7134