Krediidi kulukuse määr
Uuendatud 04 oktoober 2023

Järgnevalt näitlik ülevaade Ühistu laenuteenuste krediidi kulukuse määradest, mis kehtivad vastava teenuse keskmise lepingu kohta. Tegemist ei ole konkreetsete pakkumistega.

Tegemist on näidetega, mis annavad aimu kuludest ja muudest kaasnevatest kohustustest. Konkreetse laenusoovi puhul pöörduge meie kontoritesse ning me arvutame välja just Teile kehtiva krediidi kulukuse määra. 

Dokumendi koostamisel on tuginetud praegu finantsturul kehtivatele tingimustele. Järgnev teave, kehtib kuni 05.04.2018. Pärast seda tähtaega võib see muutuda turutingimuste kohaselt.

Liisingu põhikirjeldus: 

Liisingusumma ja vääring: 5000,00 eurot

Liisingu kestus: 60 kuud

Liisingu liik: Kapitalirendileping

Kohaldatav intressimäär: Intressiarvestus toimub põhiosa jäägilt.

Kogu tagasimaksmisele kuuluv summa: Krediidi kogukulu on 6474,09 eurot. See tähendab, et maksate iga laenatud euro kohta tagasi 1,295 eurot.

Tagatised: 1 eraisiku käendus

Liisitav sõiduk ja netohind: Krediidiga finantseeritakse sõiduki müügilepingut, mis on sõlmitud Liisinguandja ja Müüja vahel.

Müügilepingu objektiks on sõiduk oma komplektsuses, mida soovite võtta liisingusse ja mille tagasimaksmiseks on sõlmitud liisingleping. Müügilepingus fikseeritakse sõiduki netohind, millega Liisinguandja ostab sõiduki ja mis võrdub Teie sissemakse ja krediiti võetava summaga ning mis on sõiduki hind kohe tasudes. Liisitava sõiduki Mazda 6, reg. märk XXXXX, aasta 2007, netohind on 6000,00 eurot.

Intressimäär ja muud kulud:

Krediidi kulukuse määr: Krediidi kulukuse määr on liisingu kogukulu, mis on väljendatud aastase protsendimäärana. Krediidi kulukuse määra abil saab võrrelda erinevaid pakkumisi.

Teie liisingu puhul krediidi kulukuse määr on 11,586% aastas. Selles sisalduvad: intressimäär 10% aastas liisingujäägilt; lepingutasu 100 eurot.

Muud kulud: Ühekordne sissemakse 1000,00 eurot.

Sõiduki arvele võtmise ja registreerimise kulud. Tasude suurus on leitav Maanteeameti kodulehel www.mnt.ee Kasko- ja liikluskindlustuse kulu. Kindlustuskulude suuruse teada saamiseks tuleb pöörduda kindlustusmaaklerite või kindlustusandjate poole.

Kindlustusteenuse pakkujate nimekiri ja kontaktid on leitavad Finantsinspektsiooni kodulehel www.fi.ee

Palun veenduge, et olete teadlik kõigist muudest Teie liisinguga kaasnevatest maksudest ja kuludest.

Maksete sagedus ja arv:

Tagasimaksete sagedus: 1 kord kuus iga kuu 10-ndal kuupäeval

Maksete arv: 60 makset

Iga perioodilise makse suurus: 

Makse suurus ja periood: 106,24 eurot ühes kuus

Lisakohustused:

Selleks, et saada liisingu selles dokumendis kirjeldatud tingimustel, peab liisinguvõtja täitma järgmised kohustused:

  • Käendaja peab sõlmima käenduslepingu. Krediidilepingu sõlmimine on krediidi kasutusse võtmise eeltingimuseks.
  • Tarbija esitab krediidiandjale liisingu saamiseks taotluse krediidiandja esinduses.

Krediidileping loetakse sõlmituks, kui krediidiandja tuvastab tarbija isikusamasuse nõuetekohaselt, tarbija saab positiivse krediidiandmise otsuse ning krediidiandja ja tarbija allkirjastavad krediidilepingu.

Ennetähtaegne tagasimaksmine

Teil on võimalik see liising täielikult või osaliselt enne tähtaega tagasi maksta teatades sellest liisinguandjale kirjalikult ette vähemalt 10 päeva. Ennetähtaegsel tagastamisel tuleb tasuda jooksva kuu intress.

Liisinguvõtja muud õigused

Taganemisõigus: Teil on õigus 30 päeva jooksul liisingulepingu sõlmimise kuupäevast kõnealusest lepingust taganeda. Kui Te otsustate kasutada liisingulepingust taganemise õigust, palun kontrollige, kas Teie jaoks jäävad siduvaks muu liisinguga seotud kohustused.

Kaebused

Kaebuste korral võtke palun ühendust meiega e-kirja teel info@tartuhly.ee või telefonil + 372 740 7134 või tulge läbi kontorist Jakobi tn 34, Tartu 51005.

Liisinguga seonduvate kohustuste täitmata jätmine: liisinguvõtjale kaasnevad tagajärjed

Maksete hilinemisega kaasnevad kulud: Maksete hilinemisega kaasneb liisinguandja õigus:

  • Nõuda viivist 20% aastas
  • Nõuda liisingu tasumist täies ulatuses tagatise andnud isikult
  • Realiseerida tagatiseks olev vara sundmüügi teel
  • Nõuda võla sissenõudmisega seotud kulude hüvitamist Maksete tasumata jätmine võib raskendada edaspidi liisingu saamist.

Kui Teil on raskusi igakuisete maksete tasumisel, võtke meiega palun kohe ühendust, et uurida võimalikke lahendusi.

Lisateave

Õigus saada tarbijakrediidilepingu projekti koopia: Teil on õigus saada nõudmise korral tasuta liisingulepingu projekti koopia. See õigus puudub, kui krediidiandja ei soovi taotluse saamise ajal lepingueelseid läbirääkimisi jätkata.

Lepingu keel ja suhtluskeel: Teave ja lepingutingimused esitatakse eesti keeles. Teie nõusolekul suhtleme Teiega krediidilepingu kehtivusaja jooksul eesti keeles.

+372 740 7134