Uute Energiahoiuste vastu võtmine lõpeb 31.12.2019
Uuendatud 28 november 2019

Kuidas toimib Energiahoius alates 01.01.2020?

Tartu HLÜ viie tuulikuga 10 MW tuulepark on energiahoiustajate ühistöö viljana põhiosas valmis ja täiendavaid rahalisi vahendeid ei vaja. Seetõttu on viimane aeg sõlmida uusi Energiahoiuse lepinguid ja lepingutele raha üle kanda 31.12.2019 pangapäeva jooksul. Pärast nimetatud tähtaega on võimalik ainult olemasolevate Energiahoiuste lepingute alusel hoiusumma suurendamine või vähendamine, kuid mitte uute Energiahoiuste avamine. Selguse huvides rõhutame üle, et vastavalt Tartu HLÜ põhikirjale on Ühistu liikmelisus ning seega ka avatud Energiahoiused päritavad ja üleantavad. Mõlemal juhul võidakse ülevõetavale lepingule anda uus number, mis ei muuda aga lepingu sisu, tingimusi ega kehtivust.  

Kirjeldame punkt-punkti haaval, kuidas kujuneb Energiahoiuse avanud Ühistu liikmele makstav intress ja täiendav dividend, kuidas toimub hoiusumma suurendamine või vähendamine pärast 31.12.2019 ja milline on hoiuse osakapitali osalt arvestatava võimaliku dividendi tasumistähtaeg.

1. Intressi arvestamine ja elektritootmisest saadava kasumi jaotamine

1.1. Energiahoius tagab hoiustajale fikseeritud aastaintressi 5,5%. Kuna riik maksustab hoiu-laenuühistuis peetavate eraisikute hoiuste intressi tulumaksuga, siis on Tartu Hoiu-laenuühistu intresside väljamaksmisel kohustatud tulumaksu riigile üleandmiseks kinni pidama ning hoiustaja nimel üle kandma riigi Maksu- ja Tolliametile. Pärast ühistulise energiatootmise käivitumist lisandub intressile dividendimakse vastavalt Eesti Ühistuenergia OÜ (edaspidi: EÜE) jaotatavale tegevustulemile, see tähendab juhul, kui EÜE teenib kasumit.

1.2. Hoiusumma osakapitali osalt kuulub täiendavale jaotamisele ainult see EÜE jaotatava kasumi osa (edaspidi: Jaotatav kasum), mis ületab maksmisele kuuluvat kohustuslikku intressi (5,5%). NB! Kasumi jaotamine mahus, mis ületab kohustusliku intressi (5,5%) maksmist, ei toimu iga-aastaselt automaatselt, vaid EÜE üldkoosoleku otsusega.

Selgitus: Hoiusumma hoiuse osalt (50% hoiusummast) makstakse fikseeritud intressi 5,5% aastas. Hoiusumma osakapitali osalt (50% hoiusummast) makstakse intressi 5,5% aastas ning lisaks veel dividendi, kui EÜE jaotatav kasum on suurem kui 5,5%.

Näide 1:

Kui EÜE jaotatav kasum on 7%, siis makstakse hoiustajale hoiusumma osakapitali osalt 5,5% intressi + 1,5% dividendi.

1.3. Jaotatava kasumi maksmiseks arvutatakse igale avatud hoiusele proportsioon kasumi jaotamiseks. Proportsioon arvutatakse järgmiselt:

Hoiusumma osakapitali osa (50% hoiusummast) jagatud EÜE osakapitaliga (7 000 000 €).

Näide 2:

Hoiustaja hoiusumma suurus on 140 000 € (50% osakapitali osa = 70 000 € ja 50% hoiuse osa = 70 000 €). EÜE jaotatav kasum on 300 000 €.

Sellisel juhul hoiustaja osakapitali osa kogu EÜE osakapitalis on 70 000 / 7 000 000 = 0,01 = 1%.

Seega temale kuulub jaotatavast kasumist = 300 000 * 0,01 = 3000 €.

Selle tootlus omakorda on 3000 / 70 000 = 4,28%, mis on väiksem kui energiahoiuse lepingu järgi Ühistu garanteeritav 5,5%. Sellisel juhul hoiustaja saab nii hoiuse osa kui osakapitali osa pealt ehk siis tervikuna kokku võttes kogu hoiuse pealt 5,5% ja EÜE dividendidena midagi juurde ei maksa.

Näide 3:

Hoiustaja hoiusumma suurus on 140 000 € (50% osakapitali osa = 70 000 € ja 50% hoiuse osa = 70 000 €). EÜE jaotatav kasum on 450 000 €.

Sellisel juhul hoiustaja osakapitali osa kogu EÜE osakapitalis on 70 000 / 7 000 000 = 0,01 = 1%.

Seega temale kuulub jaotatavast kasumist = 450 000 * 0,01 = 4500 €.

Selle tootlus omakorda on = 4500 / 70 000 = 6,43%, mis on suurem kui energiahoiuse lepingu järgi Ühistu garanteeritav 5,5%. Sellisel juhul hoiustaja saab osakapitali osa pealt 4500 € ja hoiuse osa pealt 70 000 * 0,055 = 3850 €. Kokku saab hoiustaja hoiuse pealt 4500 + 3850 = 8350 €. Ehk hoiuse kogutootlus on 8350 / 140 000 = 5,96%.

2. Hoiusumma suurendamine või vähendamine pärast 31.12.2019

2.1. Kui hoiustaja, kellel 31.12.2019 seisuga on kehtiv Energiahoiuse leping, soovib pärast 31.12.2019 oma energiahoiust suurendada, siis on see võimalik, kuid sellega ei kaasne osakapitali osalt makstava dividendiosa/proportsiooni suurenemine, vaid see jääb samaks nagu see on fikseeritud 31.12.2019.

Selgitus: Ühistu peab kaitsma kõigi oma liikmete huve ja tagama neile õiguskindluse. Selle printsiibi seaks löögi alla, kui keegi märkimisväärselt pärast 31.12.2019 suurendab oma hoiust ja „lahjendab“ sellega märkimisväärselt teiste proportsionaalset osa jagatavas kasumis. Äriühingute tegevuses on paraku tegemist tavapärase praktikaga – nö teiste osanike/aktsionäride väljatõstmisega, mida Ühistu, arvestades oma tegevuspõhimõtteid, lubada ei saa.  

2.2. Kui hoiustaja, kellel 31.12.2019 seisuga on kehtiv Energiahoiuse leping, soovib pärast 31.12.2019 oma energiahoiust vähendada, siis väheneb tema osakapitali osalt makstav dividendiosa/proportsioon.

3. Osakapitali osalt makstava dividendi tasumise tähtaeg

3.1. Arvestades asjaolu, et äriühingu kasumi jaotamise eelduseks on majandusaasta aruande kinnitamine, saab hoiusumma osakapitali osalt dividendi maksta alles pärast EÜE eelmise aasta majandusaasta aruande kinnitamist. Seega tasutakse Ühistu liikmele, kes on avanud Energiahoiuse, kokkulepitud intress Ühistu üldreeglite kohaselt, kuid täiendav osakapitali osa võimalik dividend eelnenud majandusaasta eest tasutakse pärast EÜE majandusaasta aruande kinnitamise üldkoosolekut mitte hiljem kui 30 päeva möödumisel pärast EÜE majandusaasta aruande kinnitamist.

 

Kinnitatud Tartu Hoiu-laenuühistu juhatuse otsusega 20.11.2019.

+372 740 7134